PEPSI Karaoke Contest Season 2
โอกาสก้าวตามความฝันของคนรุ่นใหม่
การประกวดร้องเพลงระดับภูมิภาค

Jacob & Co. Replica Watches Rolex GMT-Master II Replica Breguet Marine Replica Replica Montblanc Nicolas Rieusse

 • Pretty

  บี อินทิรา รักทอง
  บี อินทิรา รักทอง
  บี อินทิรา รักทอง
  บี อินทิรา รักทอง
 • DJ

  DJ Pattizier
  DJ Pattizier
 • Ice Skate Coach

  จอย กรพินธุ์ โกวิทางกูร
  จอย กรพินธุ์ โกวิทางกูร
  (Sub-Zero Ice Skate Club Chiang Mai)