ผลการแข่งขัน กีฬาโบว์ลิ่ง ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์" กีฬาโบว์ลิ่ง การแข่งขันประเภททีม ออลอิเวนท์ และมาสเตอร์ชิงแชมป์กีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2560 ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการแข่งขันชิงเหรียญทองจำนวน 6 เหรียญทอง

ประเภททีมหญิง

เหรียญทอง

คุณญาณี แซ่เบ๊
คุณวิไลลักษณ์ สงวนสัตย์
คุณดวงพร แซ่เบ๊
คุณนภัสภรณ์ ฉัตรไชยศิริ
จังหวัดสมุทรสาคร ทำคะแนนรวม 4,292
เหรียญเงิน
คุณวาสนา สกุลรัตน์
คุณภัททิยา วรรณวรางค์
คุณนิตยา เตวิชพงศ์
คุณศริยา ช่องวารินทร์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทำคะแนนรวม 4,217
เหรียญทองแดง
คุณกฤษณกร แสงอรุณ
คุณชนากานต์ เอื้อชัยชาญ
คุณอรนงค์ อินต๊ะ
คุณธันย์ชนก วิไลลักษณ์
จังหวัดปทุมธานี ทำคะแนนรวม 4,123

ประเภททีมชาย

เหรียญทอง

คุณณัฏฐพล ฐิติพัฒนาวานิช
คุณสมเจตน์ กุศลพิทักษ์
คุณบดินทร์ เลิศพิริยะสกุลกิจ
คุณสิทธิพล คุณอักษร
จังหวัดนครราชสีมา ทำคะแนนรวม 4,899

เหรียญเงิน
คุณเทวกร อ่างเงิน
คุณณัฐวงศ์ โชคกิจกรวิวัฒน์
คุณวีรยุทธ จอมใจเหล็ก
คุณพีรวิชช์ รุ่งเจริญ
จังหวัดปทุมธานี ทำคะแนนรวม 4,758

เหรียญทองแดง
คุณปัณณพัฒน์ อชิรญาวณิชย์
คุณปิยะดนย์ กองป่า
คุณอนันต์ พรรณประดิษฐ์
คุณศุภวิชช์ ปริปุณณานนท์
จังหวัดสมุทรสาคร ทำคะแนนรวม 4,682

ประเภทออลอีเวนท์
ประเภทชาย
เหรียญทอง

คุณญาณพล ลาภอาภารัตน์
จังหวัดราชบุรี ทำคะแนนรวม 3,812

เหรียญเงิน
คุณสุรศักดิ์ มานุวงศ์
จังหวัดราชบุรี ทำคะแนนรวม 3,759

เหรียญทองแดง
คุณสิทธิพล คุณอักษร
จังหวัดนครราชสีมา ทำคะแนนรวม 3,619

ประเภทหญิง
เหรียญทอง

คุณธัญย์ชนก วิไลลักษณ์
จังหวัดปทุมธานี ทำคะแนนรวม 3,531

เหรียญเงิน
คุณญาณี แซ่เบ๊
จังหวัดสมุทรสาคร ทำคะแนนรวม 3,458

เหรียญทองแดง
คุณสุขใจ ห้วยหงษ์ทอง
จังหวัดภูเก็ต ทำคะแนนรวม 3,407

ประเภทมาสเตอร์ ชาย ชิงแชมป์กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45
ประเภทชาย
เหรียญทอง

คุณญาณพล ลาภอาภารัตน์
จังหวัดราชบุรี

เหรียญเงิน
คุณสุรศักดิ์ มานุวงศ์
จังหวัดราชบุรี

เหรียญทองแดง
คุณสิทธิพล คุณอักษร
จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทหญิง
เหรียญทอง

คุณศริยา ช่องวารินทร์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เหรียญเงิน
คุณธนาปรางค์ เสฐียร
จังหวัดนครราชสีมา

เหรียญทองแดง
คุณกฤษณกร แสงอรุณ
 • Pretty

  พลอย ภัสธารีย์ ฉัฐอมรพงศ์
  พลอย ภัสธารีย์ ฉัฐอมรพงศ์
  พลอย ภัสธารีย์ ฉัฐอมรพงศ์
  พลอย ภัสธารีย์ ฉัฐอมรพงศ์
 • DJ

  DJ Bobbie
  DJ Bobbie
 • Ice Skate Coach

  แป๊ป พลท
  แป๊ป พลท